Algemene voorwaarden Kampmann GmbH

Stand 09-2020

1. Toepassingsgebied

Alle leveringen, diensten en aanbiedingen van Kampmann geschieden uitsluitend op basis van de Algemene voorwaarden van Kampmann. Deze maken tevens integraal deel uit van alle contracten die Kampmann met de besteller sluit.

De algemene voorwaarden van de besteller of derden zijn niet van toepassing, ook niet indien Kampmann de geldigheid ervan in individuele gevallen niet tegenspreekt.

2. Offerte en sluiting van de overeenkomst

Offertes van ons zijn vrijblijvend. Mondelinge nevenafspraken zijn alleen bindend als ze schriftelijk worden bevestigd. De besteller is voor twee weken gebonden aan orders. De overeenkomst komt pas tot stand nadat Kampmann de bestelling door middel van een orderbevestiging of levering binnen deze termijn heeft geaccepteerd.

3. Prijzen en betaling

3.1 De door ons opgegeven prijzen zijn nettoprijzen. Deze dienen te worden vermeerderd met de op het moment van levering geldende wettelijke omzetbelasting, alsook de vracht-, verpakkings- en verzendkosten, indien de goederen naar een door de besteller opgegeven locatie moeten worden verzonden.

Bij doorlopende leveringscontracten, afroepovereenkomsten of koopovereenkomsten met opeenvolgende leveringen zijn de op de dag van levering geldende
verkoopprijzen, te vermeerderen met bovengenoemde extra kosten zoals omzetbelasting, vracht-, verpakkings- en verzendkosten, van toepassing.

Indien leveringen wegens aan de besteller toe te schrijven reden na het oorspronkelijk geplande tijdstip plaatsvinden en vanaf dit tijdstip de loon- en materiaalkosten of de prijzen van toeleveranciers stijgen, hebben wij het recht de prijzen dienovereenkomstig procentueel te verhogen.

De bevestigde prijzen zijn slechts van toepassing op de desbetreffende bestelling en zijn niet bindend voor nabestellingen.

3.2 Het factuurbedrag dient onmiddellijk na ontvangst van de levering, of uiterlijk zonder aftrek binnen 10 dagen na de factuurdatum te worden betaald. Ontvangstdatum van betaling door ons is bepalend voor de tijdigheid van betaling. Eventueel overeengekomen kortingen vervallen indien de besteller in gebreke blijft met de betaling van eerdere leveringen. In geval van achterstallige betaling brengen wij rente ter hoogte van 9 procentpunten bovenop de telkens geldende basisrente in rekening. Wij behouden ons het recht voor een hogere schadevergoeding te eisen. Bij achterstallige betaling met betrekking tot een vordering tot betaling hebben wij recht op een forfaitair bedrag van € 40,00, dat bovenop een verschuldigde schadevergoeding in rekening dient te worden gebracht, voor zover de schade is gebaseerd op kosten van rechtsvervolging. Bij achterstallige betaling van factuurbedragen voortvloeiend uit eerdere leveringen, dient het factuurbedrag direct bij ontvangst van de levering te worden betaald. Dit is ook van toepassing indien de besteller faillissement heeft aangevraagd.

3.3 De besteller mag enkel tegenvorderingen verrekenen indien de tegenvorderingen rechtsgeldig zijn vastgesteld of onbetwist zijn. Een retentierecht overeenkomstig de wettelijke bepalingen is van dit verbod uitgesloten.

4. Levering/risico-overdracht

4.1 Leveringen vinden steeds af fabriek Kampmann plaats.

4.2 Door Kampmann opgegeven leveringstermijnen/leveringsdata gelden steeds slechts bij benadering, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk als vaste data zijn overeengekomen.

4.3 Indien verzending door Kampmann is overeengekomen, hebben de leveringstermijnen/leveringsdata betrekking op het tijdstip van overdracht aan de vervoerder. Het risico wordt overgedragen naar de besteller bij de overhandiging van het gekochte product aan de vervoerder. De Incoterms zijn niet van toepassing.

4.4 Kampmann is alleen gerechtigd tot het uitvoering van deelleveringen, voor zover dit redelijkerwijs door de besteller kan worden aanvaard. Dit is het geval indien de deellevering door de besteller in het kader van de contractuele bestemming kan worden gebruikt, de levering van de resterende goederen gewaarborgd is en voor de besteller hierdoor geen aanzienlijke extra inspanningen of bijkomende kosten ontstaan, tenzij Kampmann zich bereid verklaart deze kosten op zich te nemen.

4.5 Kampmann is alleen aansprakelijk voor de onmogelijkheid tot het uitvoeren van leveringen of voor vertraagde leveringen, voor zover Kampmann zich hiervoor dient te verantwoorden. Dit is niet het geval bij overmacht of andere onvoorzienbare gebeurtenissen.

4.6 Kampmann kan levering weigeren zolang na het sluiten van de overeenkomst blijkt dat het recht op tegenprestatie door betalingsonmacht van de besteller in gevaar is, tenzij de besteller zekerheid verschaft binnen een door Kampmann gestelde redelijke termijn, waarna Kampmann zich uit de overeenkomst kan terugtrekken.

4.7 Bij vertraagde leveringen kan de besteller zich binnen het kader van de wettelijke bepalingen uit de overeenkomst terugtrekken, indien Kampmann zich voor de vertraging dient te verantwoorden en aan Kampmann een schriftelijke respijttermijn van ten minste 14 dagen is toegekend (§ 314 lid 2 Bürgerliches Gesetzbuch (Duits Burgerlijk Wetboek)). Dit houdt geen wijziging van de bewijslast in ten nadele van de besteller. De aansprakelijkheid van Kampmann bij niet-levering of vertraagde levering wordt bepaald in overeenstemming met artikel 6.6.

4.8 Gekochte en door Kampmann geleverde goederen die vrij zijn van gebreken, worden niet teruggenomen, tenzij Kampmann hierover met de besteller een afzonderlijke afspraak heeft gemaakt.

5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De geleverde goederen blijven ons eigendom (goederen onder eigendomsvoorbehoud) totdat aan al onze vorderingen (inclusief alle saldovorderingen uit lopende rekeningen) waar wij nu of in de toekomst op grond van de zakelijke relatie jegens de besteller recht op hebben, is voldaan.

5.2 De besteller heeft het recht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen in het kader van de normale bedrijfsuitoefening te verkopen tegen overdracht van de daaruit voortvloeiende vorderingen, zolang deze geen betalingsachterstand heeft. Verpandingen of eigendomsoverdrachten bij wijze van beveiliging zijn niet toegestaan. De besteller draagt de uit de wederverkoop of een andere rechtsgrond (bijv. verzekeringsgeval, onrechtmatige daad) met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen voortvloeiende vorderingen nu al zekerheidshalve volledig aan ons over. Indien de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen samen met andere, ons niet toebehorende goederen zonder of na verdere verwerking resp. koppeling worden verkocht, geldt de cessie van de vordering voortvloeiend uit de verkoop slechts ter hoogte van de waarde van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen. Wij accepteren deze cessie.

5.3 De besteller is verplicht ons op verzoek de namen van zijn debiteuren en de hoogte van de vorderingen mee te delen. De besteller is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud staande goederen te verzekeren tegen verlies en beschadiging. Indien wij onze rechten op grond van eigendomsvoorbehoud uitoefenen in geval van contractbreuk door de besteller, hebben wij het recht de ruimten van de besteller te betreden om ons de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen toe te eigenen.

5.4 Wij verplichten ons ertoe de zekerheden waarop wij krachtens de bovenstaande bepalingen recht hebben, vrij te geven indien de bij de terugvordering realiseerbare waarde van deze zekerheden de op te eisen vordering met ten minste 10% overschrijdt.

6 Waarborg en aansprakelijkheid

6.1 De besteller is verplicht de goederen - inclusief verpakte goederen - onmiddellijk na ontvangst op zichtbare gebreken te controleren en deze binnen zeven kalenderdagen na ontvangst van de goederen schriftelijk onder vermelding van de klacht op controleerbare wijze aan Kampmann te melden. Gebreken die bij zorgvuldig onderzoek niet zichtbaar zijn, moeten binnen dezelfde termijn na ontdekking op dezelfde wijze aan Kampmann worden gemeld. Zichtbare transportschade dient onmiddellijk na ontvangst door de besteller schriftelijk aan de vervoerder te worden gemeld in geval van verkoop door levering op een andere plaats dan de plaats van uitvoering, en anders aan Kampmann, indien de goederen op risico van Kampmann zijn verzonden.

6.2 In geval van een gebrek heeft Kampmann het recht op keuze tussen herstel van het gebrek of levering van een product zonder gebreken. Een latere prestatielevering is pas mislukt als een aanwezig gebrek ook na een tweede poging tot latere prestatielevering nog niet is verholpen. De rechten van de bestelling in geval van mislukking, weigering en onredelijkheid van latere nakoming blijven ongewijzigd.

6.3 Aanspraken van de besteller wegens materiële gebreken verjaren na een periode van twaalf maanden. Dit is niet van toepassing voor zover de wet overeenkomstig § 438 par. 1 nr. 2, 445 b par. 3, § 79 par. 1, § 634 a par. 1 Bürgerliches Gesetzbuch (Duits Burgerlijk Wetboek) langere termijnen voorschrijft, evenals in gevallen van schade aan leven, lichaam en gezondheid, bij opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim of bij bedrieglijk verzwijgen van een gebrek. De wettelijke bepalingen inzake opschorting van het verstrijken en opnieuw ingaan van termijnen blijven ongewijzigd.

6.4 Het gekochte product geldt niet als gebrekkig bij een onbeduidende afwijking van de overeengekomen kwaliteit, in het bijzonder qua kleur en design, bij natuurlijk gebruik of bij schade die na de risico-overdracht ontstaat als gevolg van onjuiste of nalatige behandeling, onderhoud of door ongewone invloeden van buitenaf.

6.5 Wij blijven steeds aansprakelijk overeenkomstig de dwingende bepalingen van de Duitse wet op de productaansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit letsel aan leven, lichaam of gezondheid waarvoor wij, onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangers verantwoordelijk zijn en voor alle schade die door ons en door onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangers opzettelijk of door grove nalatigheid werd veroorzaakt.

6.6 In geval van lichte nalatigheid zijn wij enkel aansprakelijk in geval van schending van wezenlijke contractuele verplichtingen, met uitzondering van de in paragraaf 6.5 genoemde gevallen. In dat geval is onze aansprakelijkheid voor productschade en materiële schade beperkt tot de voorzienbare schade die typisch is voor het contract. Bij te late en/of foutieve leveringen zijn wij behalve in de in paragraaf 6.5 genoemde gevallen niet aansprakelijk voor gevolgschade.

6.7 Voor zover wij aanwijzingen geven over het soort gebruik of de toepassing van onze producten, vormen deze geen planningsdiensten van onze kant en wordt elke aansprakelijkheid die verder gaat dan de productbeschrijving, uitgesloten.

7. Werken/levering van werken

Er is slechts dan sprake van een overeenkomst tot uitvoering van werk wanneer Kampmann met de levering en inbouw van de door Kampmann geproduceerde onderdelen, zoals plafondstralingspanelen, vloerkanalen of koelplafonds is belast. In dit geval wordt de garantieverplichting van Kampmann verkort tot twee jaar, gerekend vanaf de aanvaarding. Aanvaarding kan niet worden geweigerd op grond van onbeduidende gebreken.

In alle andere gevallen waarin Kampmann slechts belast is met de levering van te vervaardigen bewegende constructie- of installatieonderdelen, is het kooprecht van toepassing met opname van de hierboven vermelde Algemene Verkoopvoorwaarden van Kampmann.

8 Plaats van uitvoering, bevoegde rechtbank en slotbepalingen

8.1 De plaats van uitvoering voor leveringen is de plaats van verzending, voor betalingen de maatschappelijke zetel van Kampmann.

8.2 Indien de besteller een ondernemer, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds is, dan zal de bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst, met inbegrip van acties op wissels en cheques, naar onze keuze onze maatschappelijke zetel of de maatschappelijke zetel van de besteller zijn. Hetzelfde geldt indien de besteller geen algemeen bevoegde rechtbank in Duitsland heeft of indien de woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats van de besteller onbekend is op het ogenblik dat de rechtsvordering wordt ingesteld.

8.3 Op alle overeenkomsten tussen de besteller en ons is uitsluitend het Duitse recht met uitsluiting van het VN-kooprecht van toepassing.