Algemene voorwaarden Kampmann GmbH

Date 03/2018

1. Geldigheidsbereik
All Kampmann deliveries, services and quotes are based exclusively on these Kampmann General Terms and Conditions. These also form an integral part of all contracts that Kampmann concludes with the Customer. The Customer's or third parties' terms and conditions of business do not apply, even if Kampmann does not object to their application in individual cases.

2. Offerte en sluiting overeenkomst
Onze offertes zijn vrijblijvend. Mondelinge nevenafspraken zijn alleen bindend als ze schriftelijk worden bevestigd. Aan bestellingen is de besteller twee weken gebonden. De overeenkomst komt pas tot stand als Kampmann de bestelling door middel van een orderbevestiging of levering binnen deze tijd accepteert.

3. Prijzen en betaling

3.1 De door ons genoemde prijzen zijn nettoprijzen. Deze dienen te worden vermeerderd met de op het tijdstip van levering geldende wettelijke omzetbelasting en verder, indien goederen naar de door de besteller genoemde plaats van levering moeten worden verstuurd, met de vracht-, verpakkings- en verzendkosten. Bij langlopende leveringsovereenkomsten, afroepovereenkomsten of koopovereenkomsten met opeenvolgende leveringen zijn de op de dag van levering geldende verkoopprijzen, te vermeerderen met bovengenoemde extra kosten zoals omzetbelasting, vracht-, verpakkings- en verzendkosten, van toepassing. Indien leveringen om aan de besteller toe te schrijven redenen na het oorspronkelijk geplande tijdstip plaatsvinden en vanaf dit tijdstip de loon- en materiaalkosten of de prijzen van eerdere leveranciers in de aanvoerketen stijgen, zijn wij gerechtigd om de prijzen dienovereenkomstig procentueel te verhogen. Bevestigde prijzen gelden alleen voor de betreffende bestelling en zijn niet bindend voor bijbestellingen.

3.2 Het factuurbedrag dient onmiddellijk na levering, of uiterlijk binnen 10 dagen na de factuurdatum en onvoorwaardelijk te worden betaald. Bepalend voor de tijdigheid van de betaling is de datum waarop de betaling door ons is ontvangen. Eventueel overeengekomen kortingen vervallen indien de besteller met de betaling van eerdere leveringen vertraging oploopt. In geval van achterstallige betaling brengen wij rente ter hoogte van 9 procentpunten bovenop de telkens geldende basisrente in rekening. Het geldend maken van een hoger schadebedrag blijft voorbehouden. Bij achterstallige betaling met betrekking tot een vordering tot levering van een tegenprestatie hebben wij recht op een forfaitair bedrag ter waarde van € 40,00 dat bovenop een verschuldigde schadevergoeding in rekening dient te worden gebracht, voor zover de schade is gebaseerd op kosten van rechtsvervolging. Bij achterstallige betaling van factuurbedragen voortvloeiend uit eerdere leveringen dient het factuurbedrag onmiddellijk bij levering te worden betaald. Hetzelfde geldt als de besteller het faillissement heeft aangevraagd.

3.3 De besteller kan tegenvorderingen enkel verrekenen, indien de tegenvorderingen rechtsgeldig vastgesteld of onbetwist zijn. Een retentierecht overeenkomstig de wettelijke bepalingen is van dit verbod uitgezonderd.
4. Levering/risico-overdracht

4.1 Leveringen hebben in principe af fabriek Kampmann plaats.

4.2 Door Kampmann in het vooruitzicht gestelde leveringstermijnen/leveringstijden gelden altijd slechts bij benadering, tenzij ze uitdrukkelijk als vaste tijden schriftelijk zijn overeengekomen.

4.3 Voor zover een verzending door Kampmann werd overeengekomen, hebben de leveringstermijnen/leveringstijden betrekking op het tijdstip van overdracht aan de vervoerder. Het risico gaat met de overdracht van het gekochte product van de vervoerder over naar de besteller. De Incoterms zijn niet van toepassing.

4.4 Kampmann is alleen gerechtigd tot het uitvoering van deelleveringen, voor zover dit redelijkerwijs door de besteller kan worden aanvaard. Dat is het geval indien de deellevering voor de besteller in het kader van de contractuele bestemming te gebruiken is, de levering van de resterende goederen is gewaarborgd en voor de besteller hierdoor geen aanzienlijke extra inspanningen of kosten ontstaan, tenzij Kampmann zich bereid verklaart deze kosten voor zijn rekening te nemen.

4.5 Kampmann is alleen aansprakelijk voor de onmogelijkheid tot het uitvoeren van leveringen of voor vertraagde leveringen, voor zover Kampmann zich hiervoor dient te verantwoorden. Dit is niet het geval bij overmacht of andere onvoorzienbare gebeurtenissen.

4.6 Kampmann kan de levering zolang weigeren in de gevallen waarin na het sluiten van een overeenkomst duidelijk wordt dat het recht op de tegenprestatie door het gebrekkige prestatievermogen van de besteller in gevaar wordt gebracht, tenzij de besteller zekerheid verschaft binnen een door Kampmann gestelde redelijke termijn, na het verstrijken waarvan Kampmann zich uit de overeenkomst kan terugtrekken.

4.7 Bij vertraagde leveringen kan de besteller zich binnen het kader van wettelijke bepalingen uit de overeenkomst terugtrekken, indien Kampmann zich voor de vertraging dient te verantwoorden en aan Kampmann een schriftelijke respijttermijn van ten minste 14 dagen is toegekend (§ 314 lid 2 Bürgerliches Gesetzbuch (Duits Burgerlijk Wetboek)). Hieraan is geen wijziging van de bewijslast ten nadele van de besteller verbonden. De aansprakelijkheid van Kampmann bij niet-levering of vertraagde levering wordt volgens punt 6.6 bepaald.

4.8 Gekochte en door Kampmann geleverde goederen die vrij van gebreken zijn, worden niet teruggenomen, tenzij Kampmann hierover met de besteller een afzonderlijke afspraak heeft gemaakt.

5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 Totdat aan al onze vorderingen (inclusief alle saldovorderingen uit lopende rekeningen) die ons uit onze zakelijke betrekkingen met de besteller nu en in de toekomst toekomen, is voldaan, blijven de geleverde goederen ons eigendom (onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen).

5.2 De besteller heeft het recht de voorbehouden goederen in het kader van de normale bedrijfsuitoefening te verkopen tegen overdracht van de daaruit voortvloeiende vorderingen, zolang hij geen betalingsachterstand heeft. Verpandingen of eigendomsoverdrachten bij wijze van beveiliging zijn niet toegestaan. De uit de wederverkoop of een andere rechtsgrond (bijv. verzekeringsgeval, onrechtmatige daad) met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen voortvloeiende vorderingen draagt de besteller nu al zekerheidshalve volledig aan ons over. Indien de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen samen met andere, ons niet toebehorende goederen zonder of na verdere verwerking resp. koppeling worden verkocht, geldt de cessie van de vordering voortvloeiend uit de verkoop slechts ter hoogte van de waarde van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen. Wij accepteren deze cessie.
5.3 Op verzoek is de besteller verplicht ons de namen van zijn schuldenaren en de hoogte van de vorderingen mee te delen. De besteller is verplicht, de onder eigendomsvoorbehoud staande goederen tegen verlies en beschadigingen te verzekeren. Indien wij onze rechten uit eigendomsvoorbehoud wegens handelen van de besteller in strijd met de overeenkomst geldend maken, hebben wij het recht de ruimten van de besteller te betreden om ons de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen toe te eigenen.

5.4 Wij verplichten ons ertoe, de ons conform de voorgaande bepalingen toekomende zekerheden vrij te geven, indien de bij de terugvordering realiseerbare waarde van deze zekerheden de op te eisen vordering met ten minste 10% overschrijdt.

6 . Waarborg en aansprakelijkheid

6.1 De besteller is verplicht om – ook verpakte – goederen onmiddellijk na ontvangst op zichtbare gebreken te onderzoeken en deze binnen zeven kalenderdagen na ontvangst ervan en onder vermelding van de klacht op controleerbare wijze schriftelijk aan Kampmann te melden. Gebreken die bij zorgvuldig onderzoek niet zichtbaar waren, moeten op dezelfde wijze en binnen dezelfde termijn vanaf het tijdstip van ontdekking aan Kampmann worden gemeld. Zichtbare transportschade moet bij ontvangst door de besteller bij een verzendingskoop onmiddellijk schriftelijk worden gemeld aan de vervoerder of in het andere geval aan Kampmann, indien de verzending voor risico van Kampmann plaatshad.

6.2 Indien er sprake is van een gebrek, is Kampmann naar eigen keuze gerechtigd dit gebrek te verhelpen of een product zonder gebreken te leveren. Een latere prestatielevering is pas mislukt als een aanwezig gebrek ook na een tweede poging tot latere prestatielevering nog niet is verholpen. De rechten van de besteller in geval van mislukking, weigering en relatieve onmogelijkheid van latere prestatievordering blijven onveranderd bestaan.

6.3 Aanspraken van de besteller met betrekking tot feitelijke gebreken verjaren binnen twaalf maanden. Dit geldt niet voor zover de wet conform §§ 438 lid 1 nr. 2, 445 b lid 3, § 79 lid 1, § 634 a lid 1 Bürgerliches Gesetzbuch (Duits Burgerlijk Wetboek) langere termijnen voorschrijft, evenals in gevallen van schade aan leven, lichaam en gezondheid, bij een opzettelijke of grof nalatige schending van verplichtingen of bij het opzettelijk verzwijgen van een gebrek. De wettelijke regelingen met betrekking tot het schorsen van het verstrijken van de verjaring en het opnieuw beginnen van termijnen blijven onveranderd.

6.4 Het gekochte product geldt bij een onbeduidende afwijking van de overeengekomen gesteldheid, met name qua kleur en uitvoering, bij natuurlijke slijtage of bij schade die na de risico-overdracht als gevolg van een onjuiste of onzorgvuldige behandeling, onderhoud of door bijzondere externe invloeden ontstaan, niet als gebrekkig.

6.5 Wij zijn volgens de dwingende voorschriften van de Duitse wet op de productaansprakelijkheid altijd aansprakelijk voor schade aan het leven, het lichaam of de gezondheid, waarvoor wij, onze wettelijke vertegenwoordigers of hulppersonen ons dienen te verantwoorden en voor alle door ons en door onze wettelijke vertegenwoordigers of hulppersonen opzettelijk of door grove nalatigheid veroorzaakte schade.

6.6 Bij lichte nalatigheid zijn wij behalve in de gevallen conform punt 6.5 alleen aansprakelijk bij de schending van wezenlijke contractuele verplichtingen. Onze aansprakelijkheid is in dat geval bij productschade en materiële schade beperkt tot de voorzienbare schade die typisch is voor de overeenkomst. Bij te late en/of foutieve leveringen zijn wij behalve in de in punt 6.5 genoemde gevallen niet aansprakelijk voor gevolgschade.

6.7 Voor zover wij voorstellen ten aanzien van de wijze van gebruik of ingebruikneming van onze producten doen, gaat het daarbij niet om planningsdiensten van onze kant en wordt een aansprakelijkheid die verder reikt dan de productbeschrijving uitgesloten.

7. Werken/levering van werken
Enkel indien aan Kampmann de levering en inbouw van door Kampmann gefabriceerde onderdelen zoals stralingspanelen, vloerkanalen of koelplafonds is opgedragen, is er sprake van een overeenkomst tot uitvoering van werk. In dat geval beperkt de garantie van Kampmann zich tot twee jaar, gerekend vanaf het tijdstip van afname. De afname kan niet wegens niet-essentiële gebreken worden geweigerd. In alle andere gevallen waarin Kampmann enkel te fabriceren bewegende bouwonderdelen of installatieonderdelen levert, wordt kooprecht toegepast, waarbij rekening wordt gehouden met bovenvermelde algemene voorwaarden van Kampmann.

8. Plaats van uitvoering, bevoegde rechtbank en slotbepalingen

8.1 Plaats van uitvoering voor leveringen is de plaats van verzending, voor betalingen de maatschappelijke zetel van Kampmann.

8.2 Indien de besteller ondernemer, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een openbaar lichaam is, is naar onze keuze de rechtbank van onze maatschappelijke zetel of de maatschappelijke zetel van de besteller de bevoegde rechter voor alle geschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien, ook voor klachten met betrekking tot wissels en cheques. Hetzelfde geldt indien de besteller geen algemene bevoegde rechtbank in Duitsland heeft of de woonplaats of gewoonlijke verblijfplaats op het tijdstip van indiening van een vordering onbekend is.

8.3 Op alle overeenkomsten tussen de besteller en ons is uitsluitend het Duitse recht met uitsluiting van het VN-kooprecht van toepassing.