Impressum

Opgaven conform § 5 TMG (Telemediawet)

Kampmann GmbH & Co. KG
Friedrich-Ebert-Straße 128 – 130
49811 Lingen (Ems)
Duitsland

Telefoon +49 591 7108-0

Telefax +49 591 7108-300

Persoonlijk aansprakelijke vennoot:

Kampmann Beteiligungsgesellschaft mbH, Friedrich-Ebert-Straße 128, 49811 Lingen (Ems),
registratierechtbank Osnabrück HRB 211684, op haar beurt vertegenwoordigd door de directeur Hendrik Kampmann, die een volledige representatiebevoegdheid heeft.

Handelsregister Osnabrück HRA 205688
BTW-nr. DE313505294

 

Uitsluiting van aansprakelijkheid

1. Inhoud van de website:
Kampmann GmbH aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de actualiteit, correctheid, volledigheid of kwaliteit van de beschikbaar gestelde informatie. Alle aanspraken op aansprakelijkheid ten opzichte van Kampmann GmbH die door het gebruik van de website ontstaan, of zij nu van ideële of materiële aard zijn, zijn uitgesloten, voor zover er van de kant van Kampmann GmbH geen opzettelijke of grof nalatige schuld bestaat. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet bindend. Kampmann GmbH behoudt zich uitdrukkelijk voor om delen van de pagina’s of de gehele inhoud zonder aparte aankondiging te veranderen, aan te vullen, te wissen of de publicatie tijdelijk of definitief te staken.

 

2. Verwijzingen en links
Kampmann GmbH verklaart hiermee uitdrukkelijk dat op het tijdstip van het doorlinken de betreffende doorgelinkte pagina’s vrij waren van inhoud die illegaal was en/of het recht schond. Kampmann GmbH verklaart verder dat zij generlei invloed op de actuele en toekomstige vormgeving en op de inhoud van de doorgelinkte/gekoppelde pagina’s heeft. Een perfecte inhoudelijke controle van de doorgelinkte pagina’s zonder concrete aanknopingspunten van een schending van het recht kan echter niet in redelijkheid worden verlangd. Wanneer schendingen van het recht bekend worden, worden dergelijke links per ommegaande verwijderd.

 

3. Copyright
Het copyright voor door Kampmann GmbH gepubliceerde objecten berust uitsluitend bij Kampmann GmbH. Het gebruik, de vermarkting of de vermenigvuldiging van alle inhoud van de pagina’s in elektronische of gedrukte media is zonder uitdrukkelijke toestemming van Kampmann GmbH niet toegestaan.

 

4. Rechtsgeldigheid van de uitsluiting van aansprakelijkheid
Voor zover delen of afzonderlijke formuleringen van deze tekst niet, niet meer of niet volledig zouden overeenstemmen met de geldende rechtspositie, blijven de overige delen van het document in hun inhoud en hun geldigheid daardoor onaangetast.

 

 

 

Mededeling betreffende centrale gegevensbescherming

Mededeling betreffende gegevensbescherming
Hartelijk dank voor uw interesse in onze Internetpresentatie. Wij vinden de bescherming van uw privésfeer zeer belangrijk. Hieronder informeren wij u uitvoerig over de omgang met uw gegevens.

 

Inwinnen, verwerken en gebruiken van persoonsgerelateerde gegevens
U kunt onze Internetpresentatie bezoeken zonder opgaven te doen over uw persoon. Wij slaan hierbij uitsluitend anonieme toegangsgegevens zoals bv. de naam van uw Internetprovider, de versie van de door u gebruikte browser of de namen van de door u opgeroepen bestanden op. Deze gegevens worden uitsluitend geregistreerd ter verbetering van onze presentatie en kunnen niet worden herleid naar uw persoon.
Persoonsgerelateerde gegevens worden uitsluitend door ons ingewonnen, wanneer u ons deze in het kader van uw bestelling van artikelen of bij het openen van een klantenrekening alsmede bij de registratie voor onze newsletter vrijwillig meedeelt. Wij gebruiken de door u meegedeelte gegevens zonder uw afzonderlijke toestemming uitsluitend om uw bestelling na te komen en af te wikkelen en tevens evtl. voor eigen marketingdoeleinden.

 

Doorgifte van persoonsgerelateerde gegevens
In het geval van een bestelling van artikelen worden uw gegevens doorgegeven aan de met de levering belaste expediteur, voor zover dit nodig is voor het leveren van het bestelde beeldmateriaal. Voor het afwikkelen van het betalingsverkeer geven wij uw betalingsgegevens door aan het met de betaling belaste kredietinstituut. Er heeft geen verdergaande doorgifte van uw persoonsgerelateerde gegevens aan derden plaats.

 

Newsletter
Bij aanmelding voor de newsletter wordt/worden uw e-mailadres c.q. de daar vrijwillig aangegeven gegevens enkel gebruikt voor het doorzenden van de newsletter, totdat u zich weer van de newsletter afmeldt. Afmelding is te allen tijde mogelijk.

 

Gebruik van cookies
Op verschillende pagina’s van onze Internetpresentatie gebruiken wij cookies om het gebruik van de websites voor u zo aantrekkelijk mogelijk te maken en om u bepaalde functies te kunnen laten gebruiken. Het gaat bij cookies om kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen. De meeste van de door ons gebruikte cookies worden na afloop van de browsersessie weer van uw harde schijf gewist (zgn. sessiecookies). Andere cookies blijven op uw computer en hiermee kunnen wij uw computer bij uw volgende bezoek herkennen (zgn. permanente cookies).

 

Informatierecht
Volgens het Bundesdatenschutzgesetz (Duitse wet inzake gegevensbescherming) hebt u recht op kosteloze informatie over uw opgeslagen gegevens alsmede evtl. recht op het corrigeren, blokkeren of wissen van deze gegevens.

Neem bij vragen over het inwinnen, verwerken of gebruiken van uw persoonsgerelateerde gegevens voor informatie, corrigeren, blokkeren of wissen van gegevens alsmede bij het herroepen van verleende toestemmingen contact op met:

Dhr. Marco Schnieders, E-mail: marco.schnieders@kampmann.de

 

XING Share-button
Op deze Internetpagina wordt de "XING Share-button" ingezet. Wanneer deze Internetpagina wordt opgeroepen, wordt via uw browser op korte termijn een verbinding met de servers van XING AG ("XING") tot stand gebracht, waarmee de "XING Share-button"-functies (met name de berekening/indicatie van de tellerwaarde) worden geleverd. Wanneer deze Internetpagina wordt opgeroepen, slaat XING geen persoonsgerelateerde gegevens van u op. XING slaat met name geen IP-adressen op. In samenhang met de "XING Share-button" wordt uw gebruiksgedrag ook niet beoordeeld via het gebruik van cookies. U kunt de telkens actuele informatie over gegevensbescherming bij de "XING Share-button" en aanvullende informatie oproepen op de volgende Internetpagina: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection

 

FACEBOOK-functies
Binnen onze online presentatie worden plug-ins van het sociale netwerk facebook.com toegepast. De exploitant van het netwerk is Facebook Inc., 1601 S.California Ave, Paolo Alto, CA 94304, U.S.A. Als u een pagina van onze online presentatie wilt openen die voorzien is van een dergelijke plug-in, wordt automatisch een verbinding gemaakt met de Facebook-servers en hierbij wordt de plug-in via uw Internet-browser weergegeven. Tegelijkertijd wordt aan de Facebook-server de informatie doorgegeven welke van onze Internetpagina’s u bezocht hebt. Voor zover u bij Facebook ingelogd bent als lid, wordt deze informatie tegelijkertijd toegewezen aan uw gebruikersaccount aldaar. Voor zover u de aangeboden plug-in-functies actief gebruikt („Bevalt me“-button of commentaarfunctie) wordt ook deze informatie aan uw gebruikersaccount bij Facebook toegewezen. U kunt dit uitsluitend voorkomen door van tevoren uit te loggen uit uw Facebook-account. Verdere informatie over het inwinnen en het gebruik van de gegevens door Facebook en uw rechten en mogelijkheden ter bescherming van uw privésfeer vindt u in de verklaring inzake gegevensbescherming van Facebook (www.facebook.nl).

 

TWITTER-button
Binnen onze online presentatie worden functies van het nieuwsnetwerk TWITTER Inc. toegepast. De exploitant van het netwerk is Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. Als u de aangeboden Twitter-functies actief gebruikt („TWITTER“-button) wordt het bezoek aan onze website aan uw gebruikersaccount bij TWITTER toegewezen; tegelijkertijd verstuurt u een verwijzing naar onze website/inhoud via TWITTER. Wij kunnen momenteel geen opgaven doen over de precieze omvang van het inwinnen van de gegevens en het gebruik daarvan door TWITTER. Derhalve valt het gebruik van de dienst op onze websites onder uw eigen verantwoordelijkheid. Verdere informatie over het inwinnen en het gebruik van de gegevens door TWITTER en uw rechten en mogelijkheden ter bescherming van uw privésfeer vindt u in de verklaring inzake gegevensbescherming van TWITTER (http://twitter.com/privacy).

 

Google Analytics

Op onze website wordt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, U.S.A., („Google“) gebruikt. Google Analytics gebruikt zgn. „cookies“, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van onze website (inclusief uw IP-adres) wordt in de regel naar een server van Google in de VS overgebracht en daar opgeslagen. In het geval van de activering van de IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres door Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragstaten van het akkoord betreffende de Europese Economische Ruimte vooraf ingekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS verstuurd en daar ingekort. Google zal verzamelde informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over uw activiteiten op de website voor ons samen te stellen en om overige, aan het gebruik van de website en het Internet gekoppelde diensten te leveren. Google zal deze informatie ook in voorkomende gevallen aan derden overdragen, voor zover dit wettelijk is voorgeschreven of voor zover derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google zal in geen geval uw IP-adres koppelen aan andere gegevens van Google. U kunt de installatie van de cookies door navenante instellingen van uw browser voorkomen; wij wijzen u er echter op dat u in dit geval in voorkomende gevallen niet alle functies van onze website in volle omvang kunt benutten. Door gebruik te maken van de website verklaart u dat u akkoord gaat met het bewerken van de over u ingewonnen gegevens door Google op de boven omschreven wijze en voor het boven omschreven doel. U kunt bovendien de registratie van de door de cookie geproduceerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) bij Google evenals de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de via de volgende link beschikbare browserplug-in te downloaden en te installeren. Met het oog op de discussie over het gebruik van analysetools met volledige IP-adressen willen wij erop attenderen dat deze website Google Analytics met de uitbreiding „_anonymizeIp()“ gebruikt en IP-adressen daarom uitsluitend ingekort worden doorverwerkt om uit te sluiten dat zij rechtstreeks aan personen kunnen worden gerelateerd.

 

 

 

Conceptie, vormgeving en realisatie
connectiv! eSolutions GmbH
Kaiserstraße 10b
49809 Lingen
http://www.connectiv.de

 

 

 

 

Fotomateriaal

 

© Minerva Studio - Fotolia.com

© Minerva Studio - Fotolia.com

© apops - Fotolia.com

© RFsole - Fotolia.com

© Igor Mojzes - Fotolia.com

© redkoala - Fotolia.com

© Palsur - Fotolia.com

© Palsur - Fotolia.com

© Palsur - Fotolia.com

© max_776 - Fotolia.com

© photocreo - Fotolia.com

© Kurhan - Fotolia.com

© steffus - Fotolia.com

© auremar - Fotolia.com